Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Willems Classics V.O.F

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van dienaangaande overeenkomsten.

Prijzen

Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief BTW al dan niet berekend via de BTW marge regeling van ons bedrijf. Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Opgave van prijzen, Van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden niet en de koper kan zich daarop niet beroepen. Tenzij anders overeengekomen of aangegeven.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant. Bij koop op afstand kan men via overschrijving per bank betalen. Bankgegevens van de koper zullen niet door ons worden opgeslagen. De koper is zich ervan bewust dat betaling via internet risico’s met zich mee kan brengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper.

Levering goederen

Op electronische/elektrische delen geven wij geen garantie en kunnen niet retour worden genomen. De goederen worden na ontvangst van betaling verzonden. Levering geschiedt af werkplaats/magazijn. Op de koper rust een afnameplicht. Zodra de goederen klaar staan voor levering dan wel verzending en tijdens vervoer door derden draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade. De verkochte goederen zullen worden geleverd in de staat waarin zij zich bij het sluiten van de overeenkomst bevinden.

Verzenden van goederen

Verzenden van goederen geschiedt per koeriersdienst, wij rekenen inpak/verzendkosten, de hoogte van de kosten zijn afhankelijk van de groote, omvang en gewicht van het te verzenden product. Vervoer en verzending van verkochte goederen vinden geheel plaats voor rekening en risico van de koper.

Leveringstermijn

Levertijden worden in overleg en bij benadering vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging. Bij aankoop op rekening dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.

Eigendomsvoorbehoud. Zolang de koper niet volledig heeft betaald blijven de reeds geleverde zaken eigendom van Willems classics. De koper is niet gerechtigd geleverde zaken zolang deze niet betaald zijn aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen. De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.

Aansprakelijk

Voor schade uit of in verband met levering waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden geldt. Voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat onze aansprakelijkheid het factuurbedrag niet te boven gaat.

Schade voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade schade aan andere voertuigdelen of enig door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking. behoudens anders luidende dwingendrechtelijke bepalingen.

Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt ons alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

%d bloggers liken dit: